Physical Activity and Nutrition Networks Wales Physical Activity and Nutrition Networks Wales
Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

Canllawiau ar Wneud Cais am Arian

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cynhyrchu sawl taflen wybodaeth am ariannu. Mae Gwneud ceisiadau i gyrff ariannu yn rhoi strwythur ar gyfer gwneud cais am arian, i’w ddefnyddio pan na fydd ymddiriedolaethau neu sefydliadau’n darparu ffurflenni neu ganllawiau. Mae’r daflen wybodaeth hon hefyd yn rhoi manylion am sut i nodi ffynonellau ariannu. Mae’r CGGC hefyd yn cynnig cyfres o gyrsiau am Ariannu Cynaliadwy. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 0800 2888 329 neu e-bostiwch help@wcva.org.uk.  

Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) wedi lansio adnodd ar-lein newydd a fydd yn helpu grwpiau gwirfoddol i gael mynediad i’r wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau cyllid.

Mae Porth Cyllid Trydydd Sector Cymru yn darparu cyngor a chyfleoedd cyllid a gellir cael mynediad iddo trwy ymweld â gwefan Cyllid Cynaliadwy Cymru CGGC.

Mae’r Porth cyllid yn rhoi mynediad i gronfa ddata y gellir ei chwilio o dros 4,000 o gyfleoedd cyllid, cyngor a chymorth yn y DU ar godi arian ac awgrymiadau ynghylch sut i arallgyfeirio cyllid. Mae’r porth cyllid yn adnodd newydd sbon ar gyfer sefydliadau trydydd sector yng Nghymru ac mae wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Ceir manylion yr opsiynau ariannu a chyllid sydd ar gael i’r sector, yn cynnwys grantiau, rhoi, cyllid benthyciadau ac ennill incwm trwy gontractau a masnachu. Ceir hefyd yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfleoedd cyllid a thendro ac o ble i gael mwy o gymorth a chefnogaeth.

Mae’r porth cyllid wedi ei gynllunio a’i ddatblygu gan dîm Cyllid Cynaliadwy Cymru (SFC) CGGC. Ariennir prosiect SFC gan y Loteri Fawr yng Nghymru ac mae wedi bod ar flaen y gad yn galluogi trydydd sector Cymru i ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol ers bron tair blynedd. Mae SFC yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i’r sector i arallgyfeirio ei gymysgedd o gyllid a gweithio tuag at gynaliadwyedd ariannol hirdymor.

I gael mynediad i’r porth cyllid ewch i www.sustainablefundingcymru.org.uk.  

Mae Cynghreiriau Gofal Iechyd yn darparu tri gweithdy hyfforddi undydd sy’n rhoi cymorth i’r sector gwirfoddol er mwyn helpu i nodi ffynonellau ariannu, gwneud cais am arian a sicrhau arian. I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch fp@healthcarealliances.co.uk.  

Gall canolfannau gwirfoddoli lleol ddarparu cyrsiau hyfforddi hefyd neu awgrymu hyfforddiant lleol. Gallant roi cyngor i sefydliadau am ariannu, gwirfoddoli a’u cyfeirio at wasanaethau lleol. I gael rhagor o wybodaeth lawrlwythwch y daflen wybodaeth gan CGGC sy’n rhestru Cynghorau Gwirfoddol Sirol.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 05/07/2013